รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2562 18:56 น.

วันที่เแก้ไข : 27 เม.ย. 2563 22:59 น.


งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ได้สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีเวลาเรียนในรายวิชาครบร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 สามารถยื่นคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนรายวิชา และดำเนินการซ่อมเสริมเวลาเรียนกับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2562 ในกรณีนักเรียนที่มีเวลาเรียนในรายวิชาไม่ถึงร้อยละ 60 ไม่สามารถยื่นคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนรายวิชา ถือว่าหมดสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ โดยรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 มีรายชื่อดังภาพแนบ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.rvb.ac.th/


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

1
Hide
Show