เข้าสู่ระบบ

Student Care Solution


Student Care Solution  คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปกครองคลายกังวลในการเดินทางมาโรงเรียน และยังทำให้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้มากขึ้น รวมทั้งระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง
1. Mobile Application (Student Messageger (SM))
2. SMS (ทุกเครือข่าย)
3. E-mail
4. Web Application

Student Messenger (SM)


Student Messenger (SM) คือโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือน และแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ รองรับทั้งระบบปฎิบัตการ iOS และ Android ซึ่งจะใช้งานได้ทั้งในส่วนของผู้ปกครองและครู โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ส่วนของผู้ปกครอง

 1.  ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งเวลามาเรียน-เลิกเรียน ของนักเรียนทันทีที่นักเรียนทาบบัตร
 2.  โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3.  ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลครูประจำชั้นของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 4.  ผู้ปกครองสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเพิ่มผู้ปกครองที่จะรับข่าวสารของนักเรียนได้เอง โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียน
 5.  ผู้ปกครองสามารถส่งพิกัดที่อยู่บ้านนักเรียนให้กับทางโรงเรียนได้ เพื่อใช้ในการเดินทางมาเยี่ยมบ้านนักเรียน

ส่วนของครูและเจ้าหน้าที่

 1.  ครูประจำชั้นจะได้รับแจ้งเวลามาเรียน-เลิกเรียน ของนักเรียนทันทีที่นักเรียนทาบบัตร
 2.  โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3.  ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทันที
 4.  ครูประจำชั้นสามารถดูข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 5.  ครูและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 6.  ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับข้อมูลสรุปจำนวนการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
 7.  ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสรุปการมาเรียน-ขาดเรียนของนักเรียนในแต่ละห้องโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Student Messenger (SM)

สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา

Hide
Show