คุณสมบัติ


ระบบลงเวลานักเรียน
  • แจ้งเวลาเรียน (เข้า-ออก) แบบ Realtime ส่งไปยังผู้ปกครอง ผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) เครื่องอ่านบัตรสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง Cloud Computing ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในโรงเรียนทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline เมื่ออินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (Offline) เครื่องอ่านบัตรสามารถเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้มากกว่า 65,000 รายการและข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานได้ตามปกติ (Online)
  • ครูประจำชั้นจะทราบข้อมูลการลงเวลาของนักเรียนแบบ Realtime ผ่านระบบ Student Messenger (SM) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการมาเรียนและป้องกันนักเรียนลงเวลาแทนกัน รวมไปถึงครูผู้สอนจะได้รับสรุปจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องที่สอนโดยอัตโนมัติ
  • ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ
  • ดูรายงานสถิติการมาเรียน - ขาดเรียน - มาสาย ของนักเรียนแบบรายบุคคลหรือทั้งโรงเรียนได้
  • ผู้ปกครองจะได้รับข้อความแจ้งขาดเรียนของนักเรียนทันที ผ่านทางระบบ SMS ทุกเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
ระบบเช็คเวลาเรียนรายคาบและกิจกรรมหน้าเสาธง
  • ครูที่ปรึกษาสามารถเช็คชื่อนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ผ่านระบบ Student Messenger (SM)บนโทรศัพท์มือถือได้
  • ครูผู้สอนสามารถเช็คชื่อนักเรียนในแต่ละคาบเรียน ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ และ
  • สามารถส่งข้อความแจ้งขาดเรียนรายคาบ ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบได้ทันที
  • มีรายงานการขาดเรียนรายคาบสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • โรงเรียนสามารถสร้างแบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
  • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ รูปถ่าย และ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียน ผ่านระบบ Student
  • Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที
  • สามารถสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลและภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้
ระบบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
  • นักเรียนสามารถทำแบบประเมินตนเอง ผ่านระบบ Student Care บน Internet ได้
  • ผู้ปกครองสามารถทำแบบประเมินนักเรียนผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ หรือผู้ปกครอง
  • ส่งแบบประเมินที่ประเมินแล้วให้ครูประจำชั้นเพื่อกรอกข้อมูลแบบประเมินลงในระบบแทนผู้ปกครองได้
  • ครูประจำชั้นสามารถทำแบบประเมินนักเรียนทุกคนในห้องเรียนผ่านระบบ Student Care เพื่อลดการใช้กระดาษ
  • สามารถจัดการแบบสอบถามและช่วงคะแนนได้
  • มีรายงานสรุปของนักเรียนรายบุคคล รายชั้นเรียน และทั้งโรงเรียน แบบกราฟ, Excel File และ PDF File
ระบบแจ้งการบ้าน
  • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
  • สามารถถ่ายรูปและแนบรูปภาพ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดต่างๆ ได้
  • ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งการบ้านของนักเรียนผ่านทางระบบ Student Messenger(SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
  • ช่วยให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องการบ้านของนักเรียนได้อย่างครบถ้วน และลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้านสามารถเรียกดูรายงานสรุปการสั่งการบ้านของครูย้อนหลังได้
ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 4 ช่องทางคือ Mobile Application, SMS, E-mail และ Web Application
  • สร้างกลุ่มในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ได้ เช่น กลุ่มสมาคมผู้ปกครอง, กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น
  • สามารถแนบรูปภาพ ตั้งเวลาส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้
  • แจ้งข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารประกาศต่างๆ ของทางโรงเรียน
  • โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้ผู้ปกครองหรือโรงเรียนอื่นๆในระบบ StudentCare ทราบได้ผ่านทาง Student Messenger (ไทม์ไลน์) เช่น ประกาศรับสมัครนักเรียน, ประกาศเกียรติคุณต่างๆ เป็นต้น
ระบบแจ้งผลการเรียน
  • ครูประจำชั้นสามารถบันทึกเกรดเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
  • สามารถส่งข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้ทันที
  • ผู้ปกครองจะรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้
  • ดูรายงานสรุปผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบกราฟได้
ระบบข้อมูลสุขภาพ
  • บันทึกพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน เป็นต้น
  • บันทึกกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น
  • สามารถส่งข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้
  • ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลพัฒนาการและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • มีรายงานข้อมูลกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนและแสดงพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ
ระบบรายงานต่างๆ
  • มีรายงานครบทุกระบบ
  • ทุกรายงานสามารถ Export เป็น Excel File และ PDF File ได้
  • มีรายงานสรุปในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน สำหรับการพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต
  • ผู้ปกครองสามารถดูรายงานข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนได้
  • สามารถดูรายงานผ่าน Mobile Application ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียน
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
  • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
  • สามารถค้นหาและดูตำแหน่งที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้ เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กนักเรียน 1 คน สามารถมีผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียน
  • สามารถถ่ายรูปหรือเปลี่ยนรูปนักเรียนได้เองตลอดเวลา
  • สามารถย้ายห้องเรียน เลื่อนชั้นเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้สะดวกรวดเร็ว
ระบบลงเวลาครูและเจ้าหน้าที่
  • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของครูและเจ้าหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการลงเวลาทำงานและบันทึกการอยู่เวรประจำวันของครูและเจ้าหน้าที่
  • มีรายงานสรุปเวลาทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน
  • มีระบบครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อรับข้อมูลการลงเวลาเรียนของเด็กนักเรียนในแต่ละห้อง
  • สามารถสร้างกลุ่มและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของครูและเจ้าหน้าที่ได้
Hide
Show